A1.1.Ex3.1

She is beautiful. She ___ beautiful.

22Haz