A2.10.Ex2.8

I stopped to smoke ten years ago.

 

 

24Haz