B1.11.Pre.1

Don’t you wish he ___ shut up!

01Tem