B1.5.Ex3.5

I don’t think I ___ desert, thank you.

29Haz