B2.10.Test.4

Tammy has got three horses. She often goes ___ .

17Tem