B2.16.Pre.5

I’ve got nothing to do. I’m ___ .

16Tem