B2.26.Ex3.6

It’s not true that I dislike ice cream. ___ I really enjoy some types.

18Tem